תקנון האתר

תקנון האתר
כללי .1
הינו אתר ברשת האינטרנט "domain4u.co.il" להלן האתר
המנהל בית מסחר וירטואלי לקניית/מכירת דומיינים
.ישראליים,בינלאומיים,ואחרים שנרשמו כדין
1.1
בנוסף לאמור לעיל מציע האתר שירותים לביצוע
רישום דומיינים ישראליים ובינלאומיים ופיתוח
.מיזמים עסקיים ופיתוח ובניית אתרים באינטרנט
1.2
פעולה באתר הינה כל פעולה של העמדת דומיין למכירה/קנייה
.ו/או ביצוע מיזם עיסקי הקשור בכך,ו/או שימוש אחר בשירותי האתר
1.3
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי
ההשתתפות באתר ומקבלם.וכי לא תהא לו ו/או מי מטעמו כל טענה
ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד
טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו
.על פי תקנון וכללי השתתפות אלו
1.4
בקניית דומיין לא תהא לקונה ו/או מי מטעמו כל טענה הנובעת מהפרת
.זכויות הקניין הרוחני כנגד בעל האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם
1.5
בעלת האתר הינה חברת רויאלטי (.Royalty Ltd )בע"מ
.מר"ח מורן 13 יבנה
1.6
לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לחברת רויאלטי בע"מ
support@royalty.co.il : באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הינה
1.7
האתר מפוקח ומבוקר ע"י משרד רו"ח יוסף ושות'
.מר"ח רוטשילד 53 ראשל"צ
1.8
הזכות לבצע פעולות באתר .2
כל אדם ו/או חברה ו/או גוף משפטי אחר יכול לבצע פעולה באתר
: במצטבר כל אחד מהתנאים המפורטים להלן
2.1
המבצע פעולה באתר הינו תושב ישראל בעל תעודת זהות תקפה או
חברה המאוגדת כדין והרשומה ברשם החברות בישראל או שותפים
כדין ברשם השותפיות בישראל ו/או אזרח בעל דרכון זר ו/או כל גוף
.או אישיות משפטית שהינה בעלת דין
2.1.1
המבצע פעולה באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף השייך לאחת
מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל ואשר הונפק בישראל
.או בחו"ל ו/או כל אמצאי תשלום אחר
2.1.2
.המבצע פעולה באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט 2.1.3
מבלי לגרוע מן האמור לעיל,תנאי מוקדם לאישור פעולה באתר הינו
.ביצוע התשלום בפועל בחשבון בעלת האתר
2.2
השירותים המוצעים באתר .3
A,B,C- הצבת דומיינים המוצעים למכירה לפי סדר ה
.עם קישור של בעלי הדומיין,פרטיו והערותיו
3.1
A,B,C- הצבת דומיינים בינלאומיים לפי סדר ה
.עם קישור מתאים לבעלי הדומיין,פרטיו והערותיו
3.2
דומיין יכול שיועמד למכירה עם ציון מחיר מינימום ויכול שיופיע עם
.הגשת הצעה
במצב בו תוגש הצעה קיימת אפשרות לבצע מכרז בזק תוך 48 שעות
.לקביעת הקונה הכל לפי שיקול דעתו של בעל הדומיין
3.3
קיימת אפשרות למיזם עיסקי משותף בין בעל הדומיין לקונה כאשר
תעמיד את שירותיה הן Royalty Ltd חברת
.מבחינת בניית האתר והן מבחינת ייעוץ עיסקי ככל שיתבקש
3.4
לרישום דומיינים Royalty Ltd בנוסף לאמור לעיל תפעל חברת
.הן בישראל והן בחו"ל ככל שיידרש
3.5
תפעל לבניית אתרים ואיחסונם Royalty Ltd חברת
.ככל שיידרש
3.6
תנאי שימוש .4
לקוחות חברת רויאלטי בע"מ מחויבים לכבד את חוקי מדינת ישראל
.וכל האחריות על הפרת החוק תחול עליהם בלבד
4.1
חברת רויאלטי בע"מ אוסרת על לקוחותיה להעלות תכנים בלתי חוקיים
.ו/או שנועדו למטרות בלתי-חוקיות על שרתי האחסון שהיא מנהלת
4.2
חברת רויאלטי בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להגביל ו/או לחסום ו/או לסגור
חשבונות של לקוחותיה ללא מתן התראה/הסברים מראש או בדיעבד
.במידה והם מפרים את החוק במדינת ישראל
4.3
חברת רויאלטי בע"מ אינה אחראית בכל אופן שהוא לתכנים המועלים לשרתיה
.והאחריות הנובעת מהעלאת התכנים מוטלת על הלקוח שהעלה אותם בלבד
4.4
מובהר בזאת, כי בכל מקרה שבו תדרש חברת רויאלטי למסור עדות ו/או מידע המצוי
ברשותה על-ידי רשות מוסמכת, הפועלת מכוח סמכות חוקית,
.חברת רויאלטי בע"מ תפעל על-פי החוק ויתסור את המידע הנדרש
4.5
תנאים נוספים .5
שומרת על זכותה לשנות את התקנון וכללי Royalty Ltd חברת
ההשתתפות אלו מעת לעת באישור רואה החשבון ומבקר
.החברה,משרד רו"ח יוסף ושות' מר"ח רוטשילד 53,ראשל"צ
5.1
רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי
.הפעולות באתר
5.2
.כספים ששולמו בגין השירותים באתר לא יוחזרו 5.3
אם יעכבו או ימנעו גורמים או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר
ו/או מפעיליו את הפעלת האתר או אם יפגעו תקלות במיחשוב ו/או
תקלות מערכת הטלפון ו/או בכל מערכת תקשורת אחרת
בפעילות האתר ו/או כל גורם אחר הנובע מכח עליון תעשה חברת
להפעלת האתר ולא תהא כל עילת תביעה Royalty Ltd
.למבצעי הפעולות באתר
5.4
.במקרה של מחלוקת -מקום השיפוט יהיה רחובות בלבד 5.5
מדיניות הפצת דואר זבל / ספאם 6
חברת רויאלטי בע"מ אוסרת על כל לקוחותיה לבצע כל סוג של משלוח הודעת דואר
.אלקטרוני ללא הסכמתו המפורשת של הנמען
חברת רויאלטי בע"מ שומרת לה את הזכות להחליט מתי מדובר בדואר זבל
ולאחר חקירת הנושא לפעול בכל האמצעים הדרושים בכדי לפתור את הנושא
. כולל סגירת חשבונות האחסון של הלקוחות המעורבים בכך
6.1

 

 
     

טלפון: 08-9322639

מייל: supportdomain4u.co.il

פקס: 08-9430931


פייסבוק טוויטר חדשות